Zamówienia Publiczne


Uchwalenie nowej dyrektywy dotyczącej zamówień publicznych również obowiązek jej transponowania do polskiego porządku prawnego, jakże także do porządków prawnych pozostałych państw członkowskich UE do rodzi zapotrzebowanie na opracowania przybliżające prawidłową interpretację owych przepisów. Jednocześnie na polskim rynku wydawniczym brak jest tego typu opracowań (dotychczas obowiązująca Dyrektywa WE doczekała się tylko jednego komentarza), przy najwyraźniej rosnącym zapotrzebowaniu. Prawidłowa implementacja przepisów Dyrektywy UE ma istotne znaczenie na rzecz wydatkowania i rozliczania środków pochodzących z budżetu UE. Jest to przede wszystkim istotne w przypadku Polski, jaka jest innymi słowy raczej może być znaczącym beneficjentem nowej perspektywy budżetowej UE na lata –. Znaczna ilość tych środków powinna być wydatkowana zgodnie z postanowieniami Dyrektywy UE i dlatego też (poza aspektem czysto prawnym) mus jej prawidłowej implementacji do prawa polskiego nabiera dodatkowego znaczenia. Rosnące zainteresowanie unijnym prawem zamówień publicznych obserwujemy między innymi wśród instytucji i organizacji biorących współpraca w tworzeniu śmiałych przepisów polskich albo w debatach odnośnie do tych kodeksów (różne organizacje biznesowe), instytucji odpowiedzialnych za wykorzystywanie funduszy unijnych i ich beneficjentów (działania sprzeczne z prawem europejskim grożą korektami finansowymi), jakże zarówno wśród pragmatyków zajmujących się stosowaniem prawa zamówień publicznych (bardzo liczne kiść zamawiających, wykonawców, jakim sposobem zarówno prawników specjalizujący się w zamówieniach publicznych). Termin ich implementacji poprzez państwa członkowskie do systemu prawnego upływa, jakże uprzednio wspomniano, Nowe przepisy zastąpią obowiązujące dyrektywy: sektorową WE także tzw. klasyczną WE, koordynujące dotąd procedury udzielania zamówień w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zakres przewidywanych przemian jest tak szeroki, że zastosowanie niektórych kodeksów do polskiego systemu prawnego może wymagać gruntownych przemian aktualnych ustaw, rozważa się choćby uchwalenie zupełnie nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych.