Zamówienia Publiczne Nowe


W oparciu o najświeższe orzecznictwo przedstawione zostały istotne w zamówieniach publicznych zagadnienia. Jest to zespół praktycznej wiedzy, którą eksperci opracowali w oparciu o stanowiska organów orzekających (m.in. Krajowej Izby Odwoławczej, Sądu Najwyższego, Trybunału Sprawiedliwości UE). Artykuł Orzecznictwo w zamówieniach publicznych to interpretacje najważniejszych stanowisk organów orzekających w zamówieniach publicznych. Artykuł zawiera wnioski na rzecz wykonawców i zamawiających płynące z orzeczeń odnoszących się do dotychczasowych przepisów Prawa zamówień publicznych, a wydawanych przez:- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, - Sąd Najwyższy, - Naczelny Sąd Administracyjny,- wojewódzkie sądy administracyjne, - sądy okręgowe, - Krajową Izbę Odwoławczą,- Główną Komisję Orzekającą.Artykuł obejmuje zagadnienia, z którymi na co dzień mierzą się zarówno wykonawcy, jak i zamawiający. Przy każdym zagadnieniu znajdują się:- warunki prawny- tezy do najważniejszych orzeczeń,- pożyteczny Artykuł ekspercki z rekomendacjami, wskazówkami i przykładami- omówienie najważniejszych aspektów praktycznych powiązanych z danym zagadnieniem (w postaci rozwiązań prawdziwych sytuacji z życia uczestników postępowań o zamówienie publiczne).Opracowanie pod red. Agaty Hryc-Ląd, redaktor naczelnej magazynu Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Rozporządzenie w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, dodatkowo form, w jakich te dokumenty mogą być składane, to jedynka z najważniejszych aktów wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych. Umożliwia prawidłowe przygotowanie postępowania o zlecenie również właściwą ocenę ofert. Zmienione reguły stosowania dokumentów i oświadczeń w postępowaniu przysparzają lecz sporo problemów również zamawiającym, jakim sposobem i wykonawcom. Skrybowie pracy naukowej pomagają uczestnikom rynku zamówień publicznych zrozumieć profil wprowadzonych zmian, podpowiadając, w jaki sposób na co dzień używać z innowacyjnych kodeksów podczas dokumentowania postępowania. W artykule znajdziesz odpowiedź na wiele istotnych pytań, np.:- W jaki sposób w świetle znowelizowanych przepisów należy udokumentować spełnienie warunków udziału w postępowaniu? - Jakich dokumentów może od wykonawcy zażądać zamawiający w sprawie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania? - Na co należy zwrócić uwagę w przypadku dokumentów składanych przez wykonawców zagranicznych? - Jak potwierdzić, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego? Ponadto w opracowaniu:- liczne przykłady i wskazówki dotyczące procedur związanych z dokumentowaniem postępowania. - rozbiór najnowszego orzecznictwa KIO. - odpowiedzi na najtrudniejsze pytania w zakresie stosowania oświadczeń i dokumentów.