Przetarg ograniczony

Aukcje I Licytacje Elektroniczne W Zamówieniach Publicznych

Poruszone i omówione w artykule zadania stanowią odpowiedź na wiele istotnych pytań zarówno zamawiających w jaki sposób i wykonawców dotyczących przygotowania opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem różnych metod oraz dotyczących wymagań.

Zamówienia Publiczne Nowe

W oparciu o najświeższe orzecznictwo przedstawione zostały istotne w zamówieniach publicznych zagadnienia. Jest to zespół praktycznej wiedzy, którą eksperci opracowali w oparciu o stanowiska organów orzekających (m.in. Krajowej Izby Odwoławczej, Sądu Najwyższego, Trybunału Sprawiedliwości UE). Artykuł Orzecznictwo w zamówieniach publicznych to interpretacje najważniejszych stanowisk organów orzekających w zamówieniach publicznych. Artykuł zawiera wnioski na rzecz wykonawców i zamawiających płynące z orzeczeń odnoszących się do dotychczasowych przepisów Prawa zamówień publicznych, a wydawanych przez:- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, - Sąd Najwyższy, - Naczelny Sąd Administracyjny,- wojewódzkie sądy administracyjne, - sądy okręgowe, - Krajową Izbę Odwoławczą,- Główną Komisję Orzekającą.Artykuł obejmuje zagadnienia, z którymi na co dzień mierzą się zarówno wykonawcy, jak i zamawiający. Przy każdym zagadnieniu znajdują się:- warunki prawny- tezy do najważniejszych orzeczeń,- pożyteczny Artykuł ekspercki z rekomendacjami, wskazówkami i przykładami- omówienie najważniejszych aspektów praktycznych powiązanych z danym zagadnieniem (w postaci rozwiązań prawdziwych sytuacji z życia uczestników postępowań o zamówienie publiczne).Opracowanie pod red. Agaty Hryc-Ląd, redaktor naczelnej magazynu Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Rozporządzenie w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, dodatkowo form, w jakich te dokumenty mogą być składane, to jedynka z najważniejszych aktów wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych. Umożliwia prawidłowe przygotowanie postępowania o zlecenie również właściwą ocenę ofert. Zmienione reguły stosowania dokumentów i oświadczeń w postępowaniu przysparzają lecz sporo problemów również zamawiającym, jakim sposobem i wykonawcom. Skrybowie pracy naukowej pomagają uczestnikom rynku zamówień publicznych zrozumieć profil wprowadzonych zmian, podpowiadając, w jaki sposób na co dzień używać z innowacyjnych kodeksów podczas dokumentowania postępowania. W artykule znajdziesz odpowiedź na wiele istotnych pytań, np.:- W jaki sposób w świetle znowelizowanych przepisów należy udokumentować spełnienie warunków udziału w postępowaniu? - Jakich dokumentów może od wykonawcy zażądać zamawiający w sprawie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania? - Na co należy zwrócić uwagę w przypadku dokumentów składanych przez wykonawców zagranicznych? - Jak potwierdzić, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego? Ponadto w opracowaniu:- liczne przykłady i wskazówki dotyczące procedur związanych z dokumentowaniem postępowania. - rozbiór najnowszego orzecznictwa KIO. - odpowiedzi na najtrudniejsze pytania w zakresie stosowania oświadczeń i dokumentów.

Czytaj więcej
Image

Dokumenty Zamówieniach Publicznych

W pracy ujęto procedurę udzielania zamówienia publicznego od momentu wyboru trybu do realizacji umowy, wskazano przy tym na pojawiające się w praktyce błędy także ich konsekwencje. Czytelnik znajdzie tu opis konkretnych stanów faktycznych dodatkowo preferencje orzecznictwa krajowego i unijnego dotyczące opisanych sytuacji. Znajdzie także ocenę zgodności prawa krajowego z przepisami Unii Europejskiej i wskazane zasady wykładni prawa w takich przypadkach. Opracowanie przeznaczone jest dla dyrektorów działów ofertowania w przedsiębiorstwach ubiegających się o zamówienie, członków komisji przetargowych, kierowników zamawiającego. W który sposób dostroić najlepszych kontrahentów, jaką umowę podpisać, jaką formę rozliczenia wybrać? Te pytania zadają sobie regularnie szefowie projektów. Lektura niniejszej pracy naukowej pozwoli rozwiać wątpliwości i z sukcesem wcielać w życie wszelkie przedsięwzięcia. Od umowy po realizację zamówienia to pożyteczny przewodnik na rzecz szefa projektu. Znajduje się w przedtem wiele przykładów, wzorów dokumentów, a także ćwiczeń pozwalających zweryfikować zdobytą wiedzę. Informacje zawarte w artykule znajdą zastosowanie w wielu obszarach biznesu i przeróżnych dziedzinach egzystowania wzdłuż i wszerz tam, gdzie podpisywana jest umowa na dostarczenie towarów lub świadczenie usług.

Czytaj więcej
Image

Zamówienia Publiczne

Uchwalenie nowej dyrektywy dotyczącej zamówień publicznych również obowiązek jej transponowania do polskiego porządku prawnego, jakże także do porządków prawnych pozostałych państw członkowskich UE do rodzi zapotrzebowanie na opracowania przybliżające prawidłową interpretację owych przepisów. Jednocześnie na polskim rynku wydawniczym brak jest tego typu opracowań (dotychczas obowiązująca Dyrektywa WE doczekała się tylko jednego komentarza), przy najwyraźniej rosnącym zapotrzebowaniu. Prawidłowa implementacja przepisów Dyrektywy UE ma istotne znaczenie na rzecz wydatkowania i rozliczania środków pochodzących z budżetu UE. Jest to przede wszystkim istotne w przypadku Polski, jaka jest innymi słowy raczej może być znaczącym beneficjentem nowej perspektywy budżetowej UE na lata –. Znaczna ilość tych środków powinna być wydatkowana zgodnie z postanowieniami Dyrektywy UE i dlatego też (poza aspektem czysto prawnym) mus jej prawidłowej implementacji do prawa polskiego nabiera dodatkowego znaczenia. Rosnące zainteresowanie unijnym prawem zamówień publicznych obserwujemy między innymi wśród instytucji i organizacji biorących współpraca w tworzeniu śmiałych przepisów polskich albo w debatach odnośnie do tych kodeksów (różne organizacje biznesowe), instytucji odpowiedzialnych za wykorzystywanie funduszy unijnych i ich beneficjentów (działania sprzeczne z prawem europejskim grożą korektami finansowymi), jakże zarówno wśród pragmatyków zajmujących się stosowaniem prawa zamówień publicznych (bardzo liczne kiść zamawiających, wykonawców, jakim sposobem zarówno prawników specjalizujący się w zamówieniach publicznych). Termin ich implementacji poprzez państwa członkowskie do systemu prawnego upływa, jakże uprzednio wspomniano, Nowe przepisy zastąpią obowiązujące dyrektywy: sektorową WE także tzw. klasyczną WE, koordynujące dotąd procedury udzielania zamówień w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zakres przewidywanych przemian jest tak szeroki, że zastosowanie niektórych kodeksów do polskiego systemu prawnego może wymagać gruntownych przemian aktualnych ustaw, rozważa się choćby uchwalenie zupełnie nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Czytaj więcej
Image

Prawo Zamówień Publicznych

W artykule w detalach opisano elektroniczne rozwiązania wykorzystywane przy udzielaniu zamówień publicznych. Pisarze wyjaśniają reguły prowadzenia aukcji i licytacji elektronicznych dodatkowo wykorzystywania z dynamicznego systemu zakupów. Tłumaczą również, jakim sposobem skutecznie traktować pozostałe narzędzia elektroniczne, na przykład darmowe platformy do przeprowadzania aukcji i licytacji, podpis elektroniczny czy udostępnianie elektronicznej wersji dokumentacji przetargowej w pozostałych trybach. W opracowaniu poruszone zostały takie zagadnienia, jak:- z ilu etapów może się składać licytacja elektroniczna i jaki jest czas ich trwania?- W jakich sytuacjach można przeprowadzić proces w trybie licytacji elektronicznej?- Jakie informacje powinien zawrzeć zamawiający w zaproszeniu wykonawców do udziału w aukcji elektronicznej?- Co może być przedmiotem zamówienia udzielanego metodą dynamicznego systemu zakupów? Ponadto w artykule:- Liczne przykłady i wskazówki dotyczące używania z narzędzi elektronicznych przy udzielaniu zamówień publicznych.- Analiza najnowszego orzecznictwa KIO.- Odpowiedzi na skomplikowane pytania w zakresie stosowania rozwiązań elektronicznych w zamówieniach.

Czytaj więcej
Image

Usługi

Dokumenty dokumentowanie postępowaniu

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera opis całe...

Aukcje licytacje elektroniczne

W artykule szczegółowo opisano elektroniczne rozwiązania wykorzystywane przy...

Aneksowanie umów o

Umowa poza kwestiami związanymi z samym przedmiotem zamówienia, a także prawa...

Dokumenty ofertowe zamówieniach

Praktyczny Artykuł do wszystkich rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z ...

Administracyjnoprawne instrumenty realizacji

W monografii zostały scharakteryzowane podstawowe instrumenty administracyjne w...

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego

Uchwalenie nowej dyrektywy dotyczącej zamówień publicznych oraz obowiązek je...

Najnowsze artykuły

 • Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania

  Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice w stosunku do profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – kształtowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie, monitorowanie i ocena wyników Coachingowy.
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Coaching | Komentarze: 0


 • Upadłość i kiedy nowelizacja prawa upadłościowego umożliwi

  Upadłość i kiedy nowelizacja prawa upadłościowego umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przedtem w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy w jaki sposób wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. również nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i niepewność pojawiające.
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0


 • Umowa umowa deweloperska o czym pamiętać do

  Umowa - umowa deweloperska o czym pamiętać do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, ale też do inwestorów, na rzecz których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy pragneliby pogłębić swoją wiedzę odnośnie do kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, a także na rzecz deweloperów jako stron umów.
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0


Skontaktuj się z nami

W celu skontaktowania się z nami wypełnij i wyślij formularz.